Vilkår

Innledning

Advokatfirmaet Carlberg vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesserpå best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikrings-rutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning. Advokatfirmaet Carlberg´s interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av punktene nedenfor.

Etablering av oppdraget

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at interessekonfliktavklaringen ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget. I de tilfeller dette er påkrevd etter loven, vil det i forbindelse med etablering av oppdraget også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

Gjennomføring av oppdraget

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på den mest mulig optimale måte for klienten. Dersom klienten har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil dette bli lagt til grunn. For øvrig er det vårt mål at arbeidet skal utføres på mest mulig optimal måte for klienten.

Ved arbeid utført av ferske fullmektiger – hvor arbeidet også er ledd i opplæring – vil det bli vurdert hvor mye av arbeidet som har direkte verdi for klienten og som således kan belastes denne..

Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt opprinnelig, vil vi sende skriftlig bekreftelse på dette.

Timepriser

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende timepriser: Advokat kr. 1.750,- + mva = 2.187,50 og for fullmektig kr. 1.500,- + mva lik kr. 1.875,-. Minste timeenhet er 0,25 time eller 15 minutter. Det vil bli beregnet min. 15 min. pr. telefon med mindre samtalen er av ubetydelig varighet. Timene vil bli registrert for hvert påløpte kvarter. For fritt rettsråd er timeprisen kr. 925,- + mva.

Fakturering og betaling

Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. De medgåtte timer samt eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres en gang per måned. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Alle fakturaer er netto pr. 8 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og hvilke advokater som har utført dette. Det samlede timetall for den enkelte advokat som fakturaen omfatter, vil også fremgå, samt timetallet for de enkelte hovedelementer i oppdraget dersom klienten har bedt om det.

Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag.

Utlegg

Utlegg som klienten er ansvarlig for skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

Fri rettshjelp

Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under Rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser som p.t. er h.h.v. kr. 246.000,- for enslige og kr 369.000 for ektefeller/samboere og kr 100.000. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Egenandelen for fritt rettsråd er kr. 925,- og inntil 5×925,- for rettstvister (fri sakførsel). Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.

Rettshjelpforsikring

Salær og utlegg kan i visse tilfeller falle inn under rettshjelpdelen av Deres villaforsikring. Salær og utlegg kan da kreves refundert av forsikringsselskapet (som normalt dekker opp til kr. 80.000.- + mva.) Egenandelen er normalt på fra kr. 2.000,- til kr. 4.000,- + 20% av overskytende, alt etter Deres avtale med selskapet.

Salæret beregnes med antall timer ganget med timesatsen. Vi besørger saken meldt inn til selskapet og krever inn den aktuelle refusjon når dette finnes hensiktsmessig. Dette forutsetter at De gir oss opplysninger om forsikringspolisens nummer. Dette er normalt noe vi tar opp på første møte med De. Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. De som klient er fullt ut ansvarlig for dette.

Klientens eget forhold

Jo bedre saken er avklaret og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret. Det er viktig at klienten fremlegger saken på en riktig måte og ikke legger skjul på noe som kan ha betydning for vårt arbeid og vurdering av saken. Klienten er selv ansvarlig for merkostnader som feilaktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre.

Viktig er det også å være klar over, at saken kan få et mer omfattende omfang enn antatt dersom motparten fremkommer med opplysninger og/eller forhold som vi ikke er gjort kjent med.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra og inn til vårt kontor i saken. Disse bør oppbevares idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader, som faktureres klienten.

Ansvar for sakens utfall – Ilagte saksomkostninger/rettsgebyr – Forholdet til tilkjente saksomkostninger.

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Taushetsplikt / Personopplysningsloven

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel Hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i firmaet har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven.

Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale Disiplinærutvalg for bl.a. Romerike krets som førsteinstans. Beslutning fra Disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnda.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatenhjelperdeg.no under Råd og rettshjelp.

Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning

Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

Revisjon av oppdragsvilkår

Våre alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revisert en gang pr år, og ellers når en finner behov for det.

Identitetskontroll

Dersom oppdragets art krever, det gjøres det oppmerksom på det vil kunne bli avkrevd legitimasjon som en del av vår interne identitetskontroll.

Hvitvasking

Da vi er rapporteringspliktige til ØkoKrim i anledning mistanke om hvitvasking, gjøres det oppmerksom på at det vil bli krevd dokumentasjon for pengers opprinnelse dersom forholdene skulle tilsi behov dette.